English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: epaulette

Best translation match:
English Vietnamese
epaulette
* danh từ
- (quân sự) cầu vai
=to win one's epaulet+ được thăng cấp, được đề bạc làm sỹ quan

May be synonymous with:
English English
epaulette; epaulet
adornment consisting of an ornamental cloth pad worn on the shoulder

May related with:
English Vietnamese
epaulette
* danh từ
- (quân sự) cầu vai
=to win one's epaulet+ được thăng cấp, được đề bạc làm sỹ quan
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: