English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: easily

Best translation match:
English Vietnamese
easily
* phó từ
- thoải mái, thanh thản, không lo lắng; thanh thoát, ung dung
- dễ, dễ dàng
!easy!
- hãy từ từ!
!easy all!
- hãy ngừng tay! (chèo)
!easy come easy go
- (xem) come
!stand easy!
- (xem) stand
!take it easy!
- (thông tục) cứ ung dung mà làm!, cứ bình tĩnh!, cứ yên trí!

Probably related with:
English Vietnamese
easily
cách dễ dàng ; cách dễ đàng ; có thể dễ dàng ; cận ; dàng bị ; dàng ; dàng được ; dê ̃ da ̀ ng ; dễ bị ; dễ dàng bị ; dễ dàng ; dễ như ; dễ ; hay ; khó mà ; mà dễ dàng ; mà dễ ; mọi lúc ; một cách dễ dàng ; một ; ng hay ; người dễ ; nhanh ; nhẹ nhàng ; nào dễ ; này đâu ; quá dễ dàng ; ro ̃ ra ; ro ̃ ; rất dễ ; thoải mái ; thường ; thật ư ; thể dễ dàng ; trạng dễ ; đó ; đơn giản ; được quá dễ dàng ; đạt ; ́ ng hay ; ̃ dê ;
easily
cách dễ dàng ; cách dễ đàng ; có thể dễ dàng ; cận ; dàng bị ; dàng ; dàng được ; dê ̃ da ̀ ng ; dễ bị ; dễ dàng bị ; dễ dàng ; dễ như ; dễ ; giản ; hay ; hươ ́ ng hay ; khó mà ; mà dễ dàng ; mà dễ ; mọi lúc ; một cách dễ dàng ; người dễ ; nhanh ; nhàng ; nhẹ nhàng ; nào dễ ; này đâu ; quá dễ dàng ; ro ̃ ra ; ro ̃ ; rõ ; rất dễ ; thoải mái ; thường ; thật ư ; thể dễ dàng ; trạng dễ ; đó ; đơn giản ; được quá dễ dàng ; đạt ; ̃ dê ;

May be synonymous with:
English English
easily; easy
with ease (`easy' is sometimes used informally for `easily')
easily; unimpeachably; unquestionably
without question

May related with:
English Vietnamese
easily
* phó từ
- thoải mái, thanh thản, không lo lắng; thanh thoát, ung dung
- dễ, dễ dàng
!easy!
- hãy từ từ!
!easy all!
- hãy ngừng tay! (chèo)
!easy come easy go
- (xem) come
!stand easy!
- (xem) stand
!take it easy!
- (thông tục) cứ ung dung mà làm!, cứ bình tĩnh!, cứ yên trí!
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: