English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: dyed-in-the-wool

Best translation match:
English Vietnamese
dyed-in-the-wool
* tính từ
- được nhuộm từ lúc chưa xe thành sợi (vải)
- (nghĩa bóng) thâm căn cố đế, ngoan cố
=a dyed-in-the-wool reactionary+ tên phản động ngoan cố
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: