English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: dentation

Best translation match:
English Vietnamese
dentation
* danh từ
- đường viền hình răng; đường cắt kính hình răng
- đường răng lá

May related with:
English Vietnamese
dentate
* tính từ
- (động vật học) có răng
- (thực vật học) có răng, có răng cưa (lá)
dentation
* danh từ
- đường viền hình răng; đường cắt kính hình răng
- đường răng lá
dentately
- xem dentate
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: