English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: deification

Best translation match:
English Vietnamese
deification
* danh từ
- sự phong thần, sự tôn làm thần
- sự tôn sùng (như thần thánh), sự sùng bái

May be synonymous with:
English English
deification; apotheosis; exaltation
the elevation of a person (as to the status of a god)

May related with:
English Vietnamese
deification
* danh từ
- sự phong thần, sự tôn làm thần
- sự tôn sùng (như thần thánh), sự sùng bái
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: