English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: debenture

Best translation match:
English Vietnamese
debenture
* danh từ
- giấy nợ

May be synonymous with:
English English
debenture; debenture bond; unsecured bond
the ability of a customer to obtain goods or services before payment, based on the trust that payment will be made in the future

May related with:
English Vietnamese
debenture
* danh từ
- giấy nợ
debentures
- (Econ) Trái khoán công ty.
+ Các chứng khoán NỢ có lãi suất cố định thường do một công ty phát hành và bảo lãnh bằng tài sản. Xem FINANCIAL CAPITAL.
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: