English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: dealer

Best translation match:
English Vietnamese
dealer
* danh từ
- người buôn bán
=a dealer in old clothes+ người buôn bán quần áo cũ
- người chia bài
- người đối xử, người ăn ở, người xử sự
=a plain dealer+ người chân thực, thẳng thắn

Probably related with:
English Vietnamese
dealer
buôn bán ma túy ; buôn bán ; buôn ma túy ; buôn ; bán ; chia bài này ; chia bài ; giao hàng ; kẻ bán ma túy ; lựa chọn làm một việc ; người buôn ; người chia bài ; người ; nhà buôn ; nhà bán hàng ; nhà ; nhân viên chia bài lương ; nhân viên chia bài ; phát bài ; tay buôn lậu ; tay bán ; thằng bán ma túy ; tuổi ; tên buôn ; tên trùm ; tên ;
dealer
buôn bán ma túy ; buôn bán ; buôn ma túy ; buôn ; bán ; chia bài này ; chia bài ; giao hàng ; kẻ bán ma túy ; người buôn ; người chia bài ; người ; nhà buôn ; nhà ; nhân viên chia bài ; phát bài ; tay buôn lậu ; tay buôn ; thằng bán ma túy ; tuổi ; tên buôn ; tên trùm ;

May be synonymous with:
English English
dealer; bargainer; monger; trader
someone who purchases and maintains an inventory of goods to be sold
dealer; principal
the major party to a financial transaction at a stock exchange; buys and sells for his own account

May related with:
English Vietnamese
cattle-dealer
* danh từ
- lái trâu bò
corn-dealer
-merchant)
/'kɔ:n,mə:tʃənt/
* danh từ
- người bán ngũ cốc; người bán buôn ngũ cốc
double-dealer
* danh từ
- kẻ hai mang, kẻ lá mặt lá trái, kẻ hai mặt
horse-dealer
-coper) /'hɔ:s,koupə/
* danh từ
- lái ngựa
news-dealer
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) news-agent
wardrobe dealer
* danh từ
- người bán quần áo cũ
drug dealer
* danh từ
- kẻ buôn ma túy
wheeler-dealer
* danh từ
- người khéo mặc cả (thường là bất lương)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: