English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: deadline

Best translation match:
English Vietnamese
deadline
* danh từ
- đường giới hạn không được vượt qua
- hạn cuối cùng (trả tiền, rút quân...); thời điểm phải làm xong cái gì, thời hạn cuối cùng
= to meet/miss a deadline+kịp/không kịp thời hạn đã định
= I have a March deadline for the novel+thời hạn cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết của tôi là tháng ba
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường giới hạn trong sân nhà tù (người tù bước qua có thể bị bắn ngay tại chỗ)

Probably related with:
English Vietnamese
deadline
gian ; hạn chót ; hạn cuối ; hạn ngày ; hạn nộp bài ; hạn rồi ; hạn ; hẹn nộp bản thảo ; là hết giờ ; thời gian ; thời hạn chót ; thời hạn cuối cùng nào cả ; thời hạn trên ; thời hạn ; thời ấy ;
deadline
gian ; hạn chót ; hạn cuối ; hạn ngày ; hạn nộp bài ; hạn rồi ; hạn ; hẹn nộp bản thảo ; là hết giờ ; thời gian ; thời hạn chót ; thời hạn ; đây ;

May related with:
English Vietnamese
deadline
* danh từ
- đường giới hạn không được vượt qua
- hạn cuối cùng (trả tiền, rút quân...); thời điểm phải làm xong cái gì, thời hạn cuối cùng
= to meet/miss a deadline+kịp/không kịp thời hạn đã định
= I have a March deadline for the novel+thời hạn cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết của tôi là tháng ba
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường giới hạn trong sân nhà tù (người tù bước qua có thể bị bắn ngay tại chỗ)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: