English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: damnatory

Best translation match:
English Vietnamese
damnatory
* tính từ
- khiến cho bị chỉ trích
- khiến cho bị đày địa ngục, khiến cho bị đoạ đày

May be synonymous with:
English English
damnatory; damning
threatening with damnation

May related with:
English Vietnamese
damnatory
* tính từ
- khiến cho bị chỉ trích
- khiến cho bị đày địa ngục, khiến cho bị đoạ đày
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: