English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: damask

Best translation match:
English Vietnamese
damask
* danh từ
- tơ lụa Đa-mát; gấm vóc Đa-mát
- thép hoa Đa-mát
- hoa hồng Đa-mát
- màu đỏ tươi
* tính từ
- dệt hoa, thêu hoa (như gấm vóc Đa-mát)
- làm bằng thép hoa Đa-mát
- đỏ tươi
* ngoại động từ
- dệt hoa, thêu hoa (vào vải, ... như gấm vóc Đa-mát)
- (như) damascene
- bôi đỏ (má...)

May related with:
English Vietnamese
damask rose
* danh từ
- hoa hồng Đa-mát (màu tươi rất thơm)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: