English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: dairying

Best translation match:
English Vietnamese
dairying
* danh từ
- sự sản xuất bơ sữa

May be synonymous with:
English English
dairying; dairy farming
the business of a dairy

May related with:
English Vietnamese
dairy
* danh từ
- nơi trữ và sản xuất bơ sữa
- cửa hàng bơ sữa
- trại sản suất bơ sữa
- sự sản xuất bơ sữa
- bầy bò sữa (trong trại sản xuất sữa)
dairying
* danh từ
- sự sản xuất bơ sữa
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: