English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: dabber

Best translation match:
English Vietnamese
dabber
* danh từ
- người đánh nhẹ, người vỗ nhẹ, người xoa nhẹ
- người chấm nhẹ, người thấm nhẹ
- nùi vải, nùi bông, miếng bọt biển (để chấm, thấm...)
- (ngành in) trục lăn mực (lên bản in)

May related with:
English Vietnamese
dabber
* danh từ
- người đánh nhẹ, người vỗ nhẹ, người xoa nhẹ
- người chấm nhẹ, người thấm nhẹ
- nùi vải, nùi bông, miếng bọt biển (để chấm, thấm...)
- (ngành in) trục lăn mực (lên bản in)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: