English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: coacher

Best translation match:
English Vietnamese
coacher
* danh từ
- thầy dạy tư, người kèm (luyện thi...)
- (thể dục,thể thao) huấn luyện viên
- người đánh xe ngựa

May related with:
English Vietnamese
coacher-box
* danh từ
- chỗ ngồi người đánh xe ngựa
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: