English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: co-star

Best translation match:
English Vietnamese
co-star
* danh từ
- người cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)
* ngoại động từ
- sắp xếp (diễn viên) cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)
* nội động từ
- cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: