English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: zombies

Probably related with:
English Vietnamese
zombies
cương thi hết ; cương thi ; là thây ma ; lũ thây ma ; ma ; những con rối ; những cái thây ma ; những thây ma ; thây ma hết cả ; thây ma nữa ; thây ma thì ; thây ma ; thây ma đến ; đạo quân thây ma ; đạo quân ;
zombies
cương thi hết ; cương thi ; là thây ma ; lũ thây ma ; ma ; những con rối ; những cái thây ma ; những thây ma ; thây ma hết cả ; thây ma nữa ; thây ma thì ; thây ma ; thây ma đến ; đạo quân thây ma ; đạo quân ;

May related with:
English Vietnamese
zombie
* danh từ
- thây ma sống lại nhờ phù phép
- người dở sống dở chết
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: