English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: wafted

Probably related with:
English Vietnamese
wafted
được ;
wafted
được ;

May related with:
English Vietnamese
waft
* danh từ
- làn (gió...)
- sự thoảng qua; cảm giác thoảng qua, sự thoảng đưa, sự phảng phất
=a waft of music+ bài nhạc thoảng qua
=a waft of fragrance+ hương thơm phảng phất
- cái vỗ cánh (chim)
!flag with a waft
- (hàng hải) cờ báo hiệu lâm nguy
* ngoại động từ
- thoảng đưa, nhẹ đưa, mang
=the evening breeze rose wafting in the scent of summer+ gió chiều hiu hiu thổi thoảng đưa về hương mùa hạ
- (từ cổ,nghĩa cổ) ra hiệu; gửi vọng (tay)
=to waft a kiss+ (để tay lên môi) gửi vọng một cái hôn
- (từ cổ,nghĩa cổ) quay đi, ngoảnh đi
=to waft one's look+ ngoảnh đi, đưa mắt nhìn ra chỗ khác
* nội động từ
- phấp phới
=to waft in the wind+ phất phới trước gió
- thoảng qua (trong không khí)
- thổi hiu hiu
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: