English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: twisted

Probably related with:
English Vietnamese
twisted
biến chất ; biến dạng méo mó ; bị vặn ; con ốc ; cong ; kẻ đã hại ; làm xoắn lại ; méo mó ; ngược đời ; nối xoắn ; quỷ ; rắc rối ; thầm với ; uốn ; vặn vẹo ; xoắn lại ; xoắn ; đồi bại ;
twisted
biến chất ; biến dạng méo mó ; bị vặn ; con ốc ; cong ; kẻ đã hại ; làm xoắn lại ; méo mó ; ngược đời ; nối xoắn ; rắc rối ; thầm với ; uốn ; vặn vẹo ; xoắn lại ; xoắn ; đồi bại ; độn ;

May be synonymous with:
English English
twisted; distorted; misrepresented; perverted
having an intended meaning altered or misrepresented

May related with:
English Vietnamese
twist-free
* tính từ
- không xoắn; không xoáy
twisting
* danh từ
- sự bện, sự xoắn, sự xoáy
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: