English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tweeted

Probably related with:
English Vietnamese
tweeted
gửi tin nhắn trên twitter ; tweet ;
tweeted
gửi tin nhắn trên twitter ; tweet ;

May related with:
English Vietnamese
tweet
* danh từ
- tiếng kêu chiêm chiếp, tiếng hót líu lo (chim)
* nội động từ
- kêu chiêm chiếp, hót líu lo (chim)
tweet
chíp ; trên twitter ; tuýt ; ̣ c tweet ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: