English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: treating

Probably related with:
English Vietnamese
treating
chiêu đãi ; cho ; chữa cho ; chữa trị cho ; chữa trị ; chữa ; coi ; cư xử với ; nhỏ đối với ; quý ; trị bệnh cho ; trị liệu ; trị ; tử tế với ; việc xử ; việc điều trị ; việc đối xử với ; xét ; xử với ; xử ; điều trị cho ; điều trị chứng ; điều trị ; đãi ; đối xử với ; đối xử ;
treating
chiêu đãi ; cho ; chữa cho ; chữa trị cho ; chữa trị ; chữa ; coi ; cư xử với ; cập ; nhỏ đối với ; quý ; trị bệnh cho ; trị liệu ; trị ; tục ; tử tế với ; va ̀ chơi ; việc xử ; việc điều trị ; việc đối xử với ; xét ; xử với ; xử ; điều trị cho ; điều trị chứng ; điều trị ; đãi ; đối xử với ; đối xử ;

May related with:
English Vietnamese
heat-treat
* ngoại động từ
- (kỹ thuật) nhiệt luyện
ill-treat
* ngoại động từ
- hành hạ, bạc đâi, ngược đãi
dutch treat
- bữa ăn phần ai nấy trả; cuộc vui phần ai nấy trả
oil-treat
* ngoại động từ
- xử lý bằng dầu; tẩm dầu
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: