English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: touchdown

Probably related with:
English Vietnamese
touchdown
chạm đường biên ; chạm đường ngang ; chạm đất ; chịu liền ; cú tiếp đất ; ghi điểm lúc còn ; ghi điểm ; tiếp đất ; đã hạ cánh ; đường chạm đường ngang ;
touchdown
chạm đường biên ; chạm đường ngang ; chạm đất ; chịu liền ; cú tiếp đất ; ghi điểm ; tiếp đất ; đã hạ cánh ; đường chạm đường ngang ;

May related with:
English Vietnamese
touchdown
chạm đường biên ; chạm đường ngang ; chạm đất ; chịu liền ; cú tiếp đất ; ghi điểm lúc còn ; ghi điểm ; tiếp đất ; đã hạ cánh ; đường chạm đường ngang ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: