English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tipper

Probably related with:
English Vietnamese
tipper
gián ; tiết lộ ;
tipper
gián ; tiết lộ ;

May be synonymous with:
English English
tipper; dump truck; dumper; tip truck; tipper lorry; tipper truck
truck whose contents can be emptied without handling; the front end of the platform can be pneumatically raised so that the load is discharged by gravity

May related with:
English Vietnamese
tipper lorry
* danh từ
- xe ben (xe tải có thể nâng thùng ở một đầu để đổ các thứ đựng bên trong ra)
tipper truck
* danh từ
- xe ben (xe tải có thể nâng thùng ở một đầu để đổ các thứ đựng bên trong ra)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: