English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tenants

Probably related with:
English Vietnamese
tenants
mượn ; người thuê nhà ; người thuê đất ; người đến thuê ; thuê ; thành người thuê ;
tenants
mượn ; người thuê nhà ; người thuê đất ; người đến thuê ; thuê ; thành người thuê ;

May related with:
English Vietnamese
co-tenant
* danh từ
- người thuê chung nhà
tenantable
* tính từ
- có thể thuê được, có thể ở thuê được (nhà đất...)
sitting tenant
* danh từ
- người đang ở, người đang thuê, người hiện đang sống (trong một căn hộ )
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: