English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: smaller

Probably related with:
English Vietnamese
smaller
bé hơn ; bé ; bé đi ; chỗ này nhỏ ; chữ nhỏ ; càng nhỏ hơn ; càng nhỏ ; có điều là bé hơn ; giảm độ lớn của ; giảm độ lớn ; hơn ; hẹp ; mảnh nhỏ ; một vấn đề nhỏ hơn ; nhỏ bé hơn ; nhỏ dần theo ; nhỏ dần ; nhỏ hơn lại ; nhỏ hơn này ; nhỏ hơn nữa ; nhỏ hơn ; nhỏ hơn ấy ; nhỏ khác ; nhỏ lại hơn ; nhỏ lại ; nhỏ ; nhỏ đi ; nhỏ đó ; những thứ nhỏ hơn ; thu nhỏ ; thạch nhỏ hơn ; thấp hơn ; thấp kém hơn ; trái nhỏ ; tên tiểu tử ; wikipedia ; ít hơn ; ít đi ; độ dài sẽ ngắn hơn ; độ nhỏ ;
smaller
bé hơn ; bé ; bé đi ; chê ; chê ́ ; chỗ này nhỏ ; chữ nhỏ ; càng nhỏ hơn ; càng nhỏ ; có điều là bé hơn ; giảm độ lớn của ; giảm độ lớn ; hẹp ; mảnh nhỏ ; một vấn đề nhỏ hơn ; nhỏ bé hơn ; nhỏ dần theo ; nhỏ dần ; nhỏ hơn lại ; nhỏ hơn này ; nhỏ hơn nữa ; nhỏ hơn ; nhỏ hơn ấy ; nhỏ khác ; nhỏ lại hơn ; nhỏ lại ; nhỏ ; nhỏ đi ; nhỏ đó ; những thứ nhỏ hơn ; thu nhỏ ; thạch nhỏ hơn ; thấp kém hơn ; trái nhỏ ; tên tiểu tử ; wikipedia ; ít hơn ; độ dài sẽ ngắn hơn ; độ nhỏ ;

May be synonymous with:
English English
smaller; littler
small or little relative to something else

May related with:
English Vietnamese
smaller
bé hơn ; bé ; bé đi ; chỗ này nhỏ ; chữ nhỏ ; càng nhỏ hơn ; càng nhỏ ; có điều là bé hơn ; giảm độ lớn của ; giảm độ lớn ; hơn ; hẹp ; mảnh nhỏ ; một vấn đề nhỏ hơn ; nhỏ bé hơn ; nhỏ dần theo ; nhỏ dần ; nhỏ hơn lại ; nhỏ hơn này ; nhỏ hơn nữa ; nhỏ hơn ; nhỏ hơn ấy ; nhỏ khác ; nhỏ lại hơn ; nhỏ lại ; nhỏ ; nhỏ đi ; nhỏ đó ; những thứ nhỏ hơn ; thu nhỏ ; thạch nhỏ hơn ; thấp hơn ; thấp kém hơn ; trái nhỏ ; tên tiểu tử ; wikipedia ; ít hơn ; ít đi ; độ dài sẽ ngắn hơn ; độ nhỏ ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: