English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: minorities

Probably related with:
English Vietnamese
minorities
những cộng đồng ;
minorities
những cộng đồng ;

May related with:
English Vietnamese
minority
* danh từ
- phần ít; thiểu số
- only a minority of British households do/does not have a car
- chỉ có một số ít hộ gia đình người Anh là không có xe hơi
= a small minority voted against the motion+một thiểu số nhỏ bỏ phiếu chống bản kiến nghị
= a minority vote/opinion/point of view+lá phiếu/dư luận/quan điểm của thiểu số
- tộc người thiểu số
= struggle of ethnic minorities+cuộc đấu tranh của các tộc người thiểu số
= to belong to a minority group+thuộc một tộc người thiểu số
= minority rights+quyền của dân tộc thiểu số
- tuổi vị thành niên
= to be in one's minority+đang tuổi vị thành niên
= to be in a/the minority+ở trong phe thiểu số; chiếm thiểu số
= I'm in a minority of one+tôi ở vào thế thiểu số một người (không ai đồng tình với tôi cả)
= minority government+chính phủ chiếm ít ghế trong quốc hội lập pháp so với toàn bộ số ghế của các phe đối lập; chính phủ thiểu số
minorant
- hàm non
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: