English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: migrated

Probably related with:
English Vietnamese
migrated
tuôn chảy ; đã dịch chuyển ;
migrated
tuôn chảy ; đã dịch chuyển ;

May related with:
English Vietnamese
migrate
* nội động từ
- di trú; ra nước ngoài
- chuyển trường (chuyển từ trường đại học này sang trường đại học khác)
migration
* danh từ
- sự di trú
- sự chuyển trường (từ trường đại học này sang trường đại học khác)
- đoàn người di trú; bầy chim di trú
migrator
* danh từ
- người di trú, chim di trú
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: