English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: launches

Probably related with:
English Vietnamese
launches
muốn ; mở ; ra mắt lần ; ra mắt ;
launches
muốn ; mở ; ra mắt lần ; ra mắt ;

May related with:
English Vietnamese
launch pad
* danh từ
- bộ phóng (tên lửa...)
space-launch
* danh từ
- sự phóng con tàu vũ trụ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: