English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ai đời

Best translation match:
Vietnamese English
ai đời
* khẩu ngữ
- Fancy
=ai đời tờ báo lá cải như thế mà cô ta vẫn đọc+fancy her reading such a rag!

Probably related with:
Vietnamese English
ai đời
against whom ; one will ; one asked ; anyone wears ; anyone in their ; who picked you up ; anyone hungry ; one would go hungry ; who hunger ;
ai đời
against whom ; anyone hungry ; anyone in their ; anyone wears ; one asked ; one will ; one would go hungry ; who hunger ; who picked you up ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: