English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bác ái

Best translation match:
Vietnamese English
bác ái
* adj
- Humane
=giàu tình bác ái+full of humaneness
=khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái+the freedom, equality and humanity motto

Probably related with:
Vietnamese English
bác ái
of charity ;
bác ái
of charity ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: