English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bà con

Best translation match:
Vietnamese English
bà con
* noun
- Relative, relation
=người bà con gần / xa+a close (near)/distant relation (relative)
=anh có bà con gì với viên giám thị này hay không?+are you any relation to this supervisor?
=các anh quan hệ bà con với nhau như thế nào?+what relation are you to each other?
=tôi chẳng có bà con họ hàng gì với ông ta cả+I am no relation to him
=có quan hệ bà con gần / xa với ai+to be closely/distantly related to somebody
- Neighbour, fellow..
=bà con làng xóm+one's neighbours, one's fellow-villagers

Probably related with:
Vietnamese English
bà con
she ; would you happen to ; you ever ; you got ; you were ; you ; she has ; i was ; a relative ; cousin ; everybody ; from your ; her ; kindred ; relatives ; your ; and the three eldest ; dad ; his three ; the three ; the ; three children ; three kids ; three looking ; three of ; three ; your dad ; your daddy ; your father ; your poppa ; and she ; have you got more ; have you got ; she also ; she even ; she was ;
bà con
a relative ; and she ; and the three eldest ; cousin ; dad ; everybody ; from your ; have you got more ; have you got ; her ; his three ; i was ; kindred ; kinsman ; kinsmen ; relatives ; she also ; she even ; she has ; she was ; she ; the three ; the ; three children ; three kids ; three looking ; three of ; three ; wives and ; would you happen to ; you ever ; you got ; you were ; you ; your dad ; your daddy ; your father ; your poppa ; your ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: