English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ba quân

Best translation match:
Vietnamese English
ba quân
* noun
- The whole of an army (placed under a general's command)
=thề trước ba quân+to take an oath before all one's troops, to take a pledge before one's whole army

Probably related with:
Vietnamese English
ba quân
three francs ; all soldiers ; three prefectures ;
ba quân
all soldiers ; three francs ; three prefectures ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: