English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ba láp

Best translation match:
Vietnamese English
ba láp
* adj
- nonsensical, senseless
=câu chuyện ba láp+nonsensical talk
=cái gọi là bản dịch này thì hoàn toàn ba láp+this so-called translation is quite nonsensical
=nói ba láp+to talk nonsense

Probably related with:
Vietnamese English
ba láp
blah ; bullshit ; gabbing fool ; scram ; squeal bag ;
ba láp
a stunt ; blah ; bullshit ; gabbing fool ; scram ; squeal bag ; stunt ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: