English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: co giật

Best translation match:
Vietnamese English
co giật
- Convulsive
=cơn co giật+a convulsive fit, a fit of convulsions

Probably related with:
Vietnamese English
co giật
a jerky ; connvulsions ; convulsing ; get twitches ; seizures ; spasms ; twitch ; twitching ; seen soap ;
co giật
connvulsions ; convulsing ; get twitches ; seen soap ; seizures ; spasms ; twitch ; twitching ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: