English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ấm no

Best translation match:
Vietnamese English
ấm no
* adj
- Well off; comfortable
=xây dựng một đời sống ấm no+to shape a life of comfort (a comfortable life)

Probably related with:
Vietnamese English
ấm no
pronounce it ; lift him ; picking him up ; take her ; filled ; into him ;
ấm no
filled ; into him ; lift him ; picking him up ; pronounce it ; take her ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: