English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: áp bức

Best translation match:
Vietnamese English
áp bức
* verb
- To oppress
=áp bức các tộc người thiểu số+to oppress the ethnic minorities
=các dân tộc bị áp bức+the oppressed nations
* noun
- oppression
=đả đảo nạn áp bức chủng tộc!+down with the racial oppression!
=kẻ áp bức và kẻ bị áp bức+the oppressor and the oppressed

Probably related with:
Vietnamese English
áp bức
oppressed ; oppression ; oppressionis ; oppressive ; repressive ; voiceless ;
áp bức
oppressed ; oppression ; oppressionis ; oppressive ; repressive ; voiceless ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: