English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: cá mè

Best translation match:
Vietnamese English
cá mè
* noun
- Hypophthalmichthys
=cá mè một lứa+six to the one and half a dozen to the other

Probably related with:
Vietnamese English
cá mè
both mother ; both the mother ; both you ; mom ; mother ; the mother ;
cá mè
both mother ; both the mother ; both you ; mom ; mother ; the mother ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: