English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: cả thảy

Best translation match:
Vietnamese English
cả thảy
* khẩu ngữ
- In all, altogether, taken as a whole
=nhà này có năm người cả thảy+this family consists of five people in all

Probably related with:
Vietnamese English
cả thảy
all ; and all ; every ; for all ; in all ; of them ; them ;
cả thảy
all ; and all ; every ; for all ; in all ; of them ; them ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: