English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xấu xí

Best translation match:
Vietnamese English
xấu xí
* adj
- ugly

Probably related with:
Vietnamese English
xấu xí
am ugly ; an ugly ; as ugly ; bad ; be ugly ; disgusting ; poor ugly ; pretty bad ; prove ugly ; really ugly ; ugly ones ; ugly ; was ugly ; were ugly ; hideous ;
xấu xí
am ugly ; an ugly ; as ugly ; bad ; be ugly ; dirty ; disgusting ; hideous ; poor ugly ; pretty bad ; prove ugly ; really ugly ; ugly ones ; ugly ; was ugly ; were ugly ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: