English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xảo quyệt

Best translation match:
Vietnamese English
xảo quyệt
* adj
- cunning, artful

Probably related with:
Vietnamese English
xảo quyệt
cunning ; foxy ; mastermind ; mutant malingerers ; shrewd ; slick ; tactic ; trained ; worry ;
xảo quyệt
cunning ; foxy ; mastermind ; mutant malingerers ; shrewd ; slick ; tactic ; trained ; worry ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: