English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: vân nội

Probably related with:
Vietnamese English
vân nội
can say ; d say ; kept saying ; said ; say ; still say things like ; still say ; talk to ; talk ; to keep banging ; used to say ; were talking ; were told ;
vân nội
can say ; d say ; kept saying ; said ; say ; still say things like ; still say ; talk to ; talk ; to keep banging ; used to say ; were talking ; were told ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: