English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: văn bàn

Probably related with:
Vietnamese English
văn bàn
still selling ; document ; documentation ; documents ; files ; letter ; only written ; papers ; paperwork ; text for ; text ; texts ; the text ; the written ; these texts ; writing ; written ;
văn bàn
document ; documentation ; documents ; files ; letter ; papers ; paperwork ; still selling ; text for ; text ; texts ; the text ; the written ; these texts ; writing ; written ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: