English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ức chế

Best translation match:
Vietnamese English
ức chế
* verb
- to restrict; to control, to suppress, to repress; to restrain

Probably related with:
Vietnamese English
ức chế
blocking ; inhibit ; inhibited ; inhibitor ; inhibitory ; repressed ; repression ; stresses ; suppressing the ;
ức chế
blocking ; inhibit ; inhibited ; inhibitor ; inhibitory ; repressed ; repression ; stresses ; suppressing the ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: