English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sinh mạng

Probably related with:
Vietnamese English
sinh mạng
are lives ; iives ; life ; lives ; my life ; of lives ; the life ; the lives of the ; the lives ; the sacrifice of ; the sacrifice ;
sinh mạng
are lives ; iives ; life ; lives ; my life ; of lives ; the life ; the lives of the ; the lives ; the sacrifice of ; the sacrifice ; this life to ; this life ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: