English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sa sút

Best translation match:
Vietnamese English
sa sút
- to fall down, to decline
=cửa nhà sa sút+to fall into poverty
=sức khỏe sa sút+health declines

Probably related with:
Vietnamese English
sa sút
base ; is slow ; slumps ; withered away ;
sa sút
base ; is slow ; slumps ; withered away ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: