English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sa lầy

Best translation match:
Vietnamese English
sa lầy
* verb
- to bog down
=xe tải sa lầy ở đường bùn+tho lorry (got) bogged down on a muddy road

Probably related with:
Vietnamese English
sa lầy
mired ; on a sinking ship ; stuck ; under ;
sa lầy
mired ; on a sinking ship ; stuck ; under ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: