English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: roi roi

Best translation match:
Vietnamese English
roi roi
- xem rợi (láy)

Probably related with:
Vietnamese English
roi roi
and falls ; aii right ; all right ; alright we ; i got it ; okay ; roger that ; well ; yeah yeah ; yeah ; trouble ; cad ; crashed ; down ; fall ;
roi roi
aii right ; all right ; alright we ; and falls ; cad ; crashed ; down ; fall ; i got it ; okay ; roger that ; trouble ; well ; yeah yeah ; yeah ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: