English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: riêng lẻ

Best translation match:
Vietnamese English
riêng lẻ
- Individually, severally, separately
=Nhận định riêng lẻ về từng việc một+To assess each case severally (separately)
-Private, not joining a co-op
=Làm ăn riêng lẻ+To go in for private farming

Probably related with:
Vietnamese English
riêng lẻ
alone ; individual issues ; individual ; itself separately ; monopoly line ; separate ; separately ; single ;
riêng lẻ
alone ; individual issues ; individual ; itself separately ; monopoly line ; separate ; separately ; single ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: