English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: răng cưa

Best translation match:
Vietnamese English
răng cưa
- Serrated
=Lá răng cưa+Serrated leaves
=Bánh xe răng cưa+A cog-wheel

Probably related with:
Vietnamese English
răng cưa
dental records of ; gear from ; s teeth ; teeth of ; teeth ; the teeth of ; their teeth ; front teeth ;
răng cưa
dental records of ; front teeth ; gear from ; jaggies ; s teeth ; teeth of ; teeth ; the teeth of ; their teeth ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: