English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: rạng ngày

Best translation match:
Vietnamese English
rạng ngày
- At daybreak, at dawn

Probably related with:
Vietnamese English
rạng ngày
that as soon ; that right ; that the moment ; now that ; that the day ; that the ; that ; snoring ; teeth right ; the dawning of the day ;
rạng ngày
now that ; snoring ; teeth right ; that as soon ; that right ; that the day ; that the moment ; that the ; the dawning of the day ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: