English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ra tro

Best translation match:
Vietnamese English
ra tro
- Be reduced to ashes
=Ngôi nhà ra tro+The house was reduced to ashes

Probably related with:
Vietnamese English
ra tro
her done ; of ; out of ; ashes ; burn ; to ash ; to ashes ;
ra tro
ashes ; burn ; her done ; into ashes ; of ; out of ; to ash ; to ashes ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: