English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phẩm chất

Best translation match:
Vietnamese English
phẩm chất
* noun
- quality

Probably related with:
Vietnamese English
phẩm chất
character ; dignity of ; dignity ; personality ; physical ; qualities that ; qualities ; quality that ; quality ; record ; takes ; the quality of the ; virtue ; we need character ;
phẩm chất
character ; dignity of ; dignity ; personality ; physical ; qualities that ; qualities ; quality that ; quality ; record ; takes ; the quality of the ; virtue ; we need character ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: